Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. No obstant això, conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privacitat alienes a aquesta empresa que vostè podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells. Més informació aquí.
No Hay Niñ@s Malos
Neurofeedback

Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ manifesta que el domini www.fcarmevidal.com  es propietat de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ, amb CIF G-17718842, i amb domicili a Carrer Eiximenis 16 ent. 1a, 17001 GIRONA (GIRONA).

Que FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ  consta inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb el número de registre 1735.

FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRE DE NEUROPSICOPEDAGOGIA , i seu social a C/ Eiximenis 16, entl. 1a, de 17001 GIRONA
-     Si les dades son facilitades a traves del formulari de newsletter, aquestes dades seran incorporades al fitxer de contactes. La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que vostè no ens indiqui el contrari..
-    Si les dades son facilitades per tal de realitzar una compra online. Aquestes seran incorporades en el fitxer de clients online, amb la finalitat de gestionar les dades dels clients que compren els productes a traves de la web i la gestió de tot el procediment. Aquestes dades no seran comunicades a tercers llevat de les autoritats competents, i seran conservades per un període de 5 anys des de la última compra.
-    Si les dades son facilitades en els formularis de usuaris de registre, aquestes seran incorporades en el fitxer de usuaris registrats. La finalitat de gestionar les dades dels usuaris registrats i que puguin accedir a informació o dades reservada. Aquestes dades no seran comunicades a tercers llevat de les autoritats competents, i seran conservades sempre que es mantingui la relació jurídica o motiu que legitima el seu tractament.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  C/ Eiximenis 16, entl. 1a, de 17001 GIRONA
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en l’adreça dpo@fcarmevidal.comPROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 
Aquesta web és propietat de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ
FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FUNDACIÓ CARME VIDAL XIFRÉ poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.